TURVALLISUUS

Kokkola Industrial Park on edelläkävijä turvallisuudessa. Onnistuminen on aikaansaatu alueella toimivien yritysten yhteistyöllä.

Teollisuusyritysten alueet ovat aidattuja. Ajoneuvo- ja henkilöliikenne tapahtuu AINA Port Towerin kautta. Isäntäorganisaatio vastaa siitä, että vieraista tehdään vierailuilmoitus Port Toweriin, josta he saavat vierailijakortin.  Aluetta valvotaan kulunvalvontajärjestelmien ja tallentavien kameroiden avulla. Port Tower toimii alueen valvontakeskuksena. 

Kulunvalvonta ja vartiointi

Liikkuminen alueella on luvanvaraista ja edellyttää kulkulupaa. Kulkulupana toimii kulunvalvonta-avain, ajolupa tai vierailukortti. Ajoneuvo- ja kulkulupa ovat ajoneuvo- tai henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Alueella valvotaan luvanvaraista liikennöintiä tallentavalla kameravalvonnalla, myös ajoneuvonopeuksia valvotaan sekä tarvittaessa hoidetaan kuljettajien puhalluttamista. Lisäksi rakennustyömailla edellytetään kuvallista tunnistekorttia veronumerolla.

Palo- ja pelastuspalvelut

KIP:n alueella on kesäkuusta 2016 alkaen toiminut ammattimainen tehdaspalokunta (TPK). TPK tarjoaa laadukkaita palo- ja pelastuspalveluita asiakaskohtaisesti laadittavien sopimuksien mukaisesti. KIP tarjoaa laadukkaan, kustannustehokkaan ja integroidun palontorjuntajärjestelmän, jotta asiakkaat voivat keskittyä strategisiin tavoitteisiinsa ja ydinosaamiseensa jättäen palo- ja pelastusasiat osaavan asiantuntijan käsiin. 

Liikenne

Alueella noudatetaan yleisiä tieliikennesääntöjä sekä Port Towerin henkilöstön antamia ohjeita. Alueella on 30 km/h nopeusrajoitus, ellei liikennemerkillä toisin ole osoitettu. Alueella valvotaan nopeuksia säännöllisesti. Ajoneuvolla ajaminen alueelle on sallittu ainoastaan Port Towerista saadulla ajoluvalla ja merkityillä ajoreiteillä. Lupa myönnetään lähinnä tavarankuljetuksiin sekä hälytysluonteisiin ajoihin. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Pyydä tarvittaessa Port Towerista erillinen päiväkohtainen pysäköintilupa alueen vieraspaikoille. Autoissa tai asuntovaunuissa yöpyminen on kielletty. 

Merkittyjen teiden ulkopuolella ajettaessa on aina käytettävä vilkkuvaa keltaista valoa tai hätävilkkuja ja otettava huomioon alueella olevat putkisillat sekä maanalaiset vesi-, viemäri- ym. verkostot. Huomioi myös, että alueella liikkuu erilaisia työkoneita, junia sekä vaarallisia kemikaaleja kuljettavia rekkoja. Monet junien tasoristeyksistä ovat vartioimattomia. Junilla ja muilla rautatiekiskoilla liikkuvilla laitteilla on aina etuajo-oikeus riippumatta puomeista, valoista tai muista hälytyslaitteista. Rautatietä ei saa lähteä ylittämään silloin, kun juna lähestyy, valo-opaste velvoittaa pysähtymään, erityinen ääniopaste kuuluu tai puomi on alhaalla.

Alueella työskentely

Työskentely suurteollisuusalueella edellyttää tehtävän vaatiman ammattitaidon lisäksi voimassaolevaa:

Huumaavat aineet

Alueella on nollatoleranssi päihdyttävien ja muiden huumaavien aineiden suhteen. Tätä määräystä rikkonut poistetaan alueelta ja poistamisesta ilmoitetaan henkilön työnantajalle. 

Valokuvaaminen ja videointi

Valokuvaaminen ja videointi alueella ilman lupaa on kielletty. Luvan myöntäjistä tiedustelut vartioinnille.
Ohjeistus: Median turvallinen työskentely KIP-alueella

Matkapuhelimet

Matkapuhelinten käyttö on kielletty EX-merkeillä merkityillä alueilla ja tiloissa. Matkapuhelimen käyttöä varten ajoneuvo tulee pysäyttää turvalliseen paikkaan, missä se ei ole häiriöksi muulle liikenteelle.

TurvallisuustenttiTurvallisuustiedote