YMPÄRISTÖ

Kokkolan Suurteollisuusalueella kiinnitetään erityistä huomiota ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiat ovat erottamaton osa vastuullista yritystoimintaa. Vastuullisuus ympäristöasioissa tarkoittaa muun muassa sitä, että yritykset pyrkivät jatkuvasti pienentämään päästöjään, parantamaan toimintaansa, arvioimaan ja vähentämään riskejä sekä ennakoimaan ympäristövaikutuksia muutostilanteissa. Vastuullisuus tarkoittaa myös, että yritykset tiedottavat avoimesti ympäristöasioista. 

Alueen yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä Kokkolan ilmanlaadun, merialueen ja pohjaveden yhteistarkkailuissa, ympäristövaikutusten arvioinneissa sekä kalaistutuksissa. Ympäristövaikutusten yhteistarkkailu KIP:n alueella on aloitettu jo 1970-luvulla ja se on tätä nykyä Suomen monipuolisinta.

Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistyksen myötä yhteistyötä on tiivistetty perustamalla alueelle KIP Ympäristötyöryhmä, joka koostuu alueen eri yhtiöiden ympäristöammattilaisista. Ryhmän tehtävänä on muun muassa löytää uusia yhteistyö- ja ratkaisumahdollisuuksia sekä jakaa tietoa ja kokemuksia hyvistä ympäristön tilaa edistävistä toimenpiteistä.

KIERTOTALOUDEN MONIPUOLISUUS

Suurteollisuusalueen kemian klusteri on malliesimerkki kehittyvän kiertotalouden ympäristöstä, jonka kehittymispotentiaali on edelleen merkittävä. Toimijat ovat aidosti linkittyneitä toisiinsa, ja pitkän historian ansiosta taustalla on vahva osaaminen. KIP:n tuotannolliset yritykset toteuttavat yritysten välistä synergiaa tuotantoprosesseissaan sekä niissä syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Näin materiaali- ja energiavirrat tehostuvat ja prosessijätteen määrää voidaan vähentää huomattavasti. Alueella on kartoitettu ja hyödynnetty monia sivuvirtoja ja toimintaa on tehostettu kiertotalouden hengessä. Alueen kehittämisen kannalta merkittävää on ollut Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:n perustaminen vuonna 2006. KIP ry on osallistunut lukuisiin erilaisiin kehittämishankkeisiin, mm. Keski-Pohjanmaan alueen kattavaan Biolaakso -osaamiskeskittymään. Kokkola Industrial Park on European Chemical Site Platformin (ECSPP) jäsen. Vuonna 2018 KIP pyydettiin mukaan kansalliseen ”Teollisten symbioosien osaamisen ja toimintamallin levittäminen Suomeen”-hankkeeseen, jota organisoi Kemin Digipolis (rahoittajana toimii Sitra).

Kiertotalouden moninaiset synergiaedut ja toimiva infra luovat mielenkiintoiset edellytykset myös kemian ja biotalouden yhdistämisestä syntyville uusille teknologioille ja tuotteille.